Krisberedskap

Här kommer lite information om vad som gäller runt krisberedskap i vår förening.

SKYDDSRUM

Ett skyddsrum har förstärkta väggar och dörrar som kan stå emot tryckvågor från bomber, brand och bråte från rasande hus. Det ska även vara utrustat med speciell ventilation och luftsluss så att verkan från giftiga gaser kan minimeras. I fredstid är det fastighetsägarna som beslutar om att använda skyddsrummen i fastigheten som exempelvis förråd, cykelrum eller föreningslokaler.

Vem har ansvar för bostadsrättsföreningens skyddsrum?
Det är fastighetsägaren, i vårt fall BRF Igelbodaplatån, som äger skyddsrummet och ska stå för underhållet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, genomför kontroller av skyddsrummen och om de hittar brister är det fastighetsägarens uppgift att åtgärda dem. Hur ofta skyddsrum besiktigas beror på vilka anslagsmedel MSB får för kontrollverksamheten. Skyddsrum kontrolleras utifrån senaste kontrolldatum och geografisk placering.

Brf:en har underhållsansvar av skyddsrummet

Mer information hittar du här.

KRIS (ALLMÄNT)

Det är svårt att vara helt redo för en krissituation på grund av vårt inneboende trygghetsbehov, vi tror att ”det händer inte mig” vilket ju gör oss mycket sårbara när krisen väl drabbar oss. En kris kan utlösas av ovanliga och oväntade händelser av olika slag där tidigare erfarenheter inte räcker till för att hantera situationen. För att underlätta för alla berörda är det viktigt att Bostadsrättsföreningen har identifierat vilka risker de kan drabbas av och ha en beredskapsplan för det inklusive övningar och allmänt förebyggande arbete.

Exempel på kriser som en Bostadsrättsförening kan drabbas av:

I en krissituation är det mycket viktigt att gå ut med tydlig och saklig information så fort som möjligt för att motverka spekulationer, ryktesspridning och överdriven oro. Som enskild medlem kan man förstås hjälpa till genom att inte bidra till falska rykten eller onödig oro. Återhållsamhet med småprat och att bara konstatera tydliga fakta är ofta en bra grund.

KRIGSUTBROTT ELLER HÖJD BEREDSKAP

Om Sverige eller Norden skulle dras in i någon form av konflikt där beredskapen höjs så har Regeringen det övergripande ansvaret, därefter ett antal olika myndigheter med sektorsansvar. En BRF har inget specifikt ansvar då det är en ekonomisk förening som lyder under bostadsrättslagen med enda syfte att tillhandahålla bostäder till sina medlemmar. En BRF kan dock, frivilligt, välja att göra en hel del ”hemberedskap”. Det kan handla om att ha större vattenbehållare och vattenrening inom fastigheten, nödproviant, filtar, alternativ uppvärmning samt hjälp med barnomsorg och stöd till äldre. Detta kan vara ett komplement till den individuella beredskapen som samhället kräver (1 vecka utan mat och samhällsstöd) och hjälper hela samhället att klara av kriser genom att föreningen är självförsörjande och inte behöver samhällets stöd pa kanske en månad! Varje BRF får titta på sina egna förhållanden och medlemmar och avgöra var man vill lägga sin frivilliga ambitionsnivå för beredskap.

Som individ mellan 16 och 70 års ålder omfattas av 3 ”totalförsvarsplikter”: 1) värnplikt inom militären, 2) civilplikt inom till exempel räddningstjänsten, och 3) allmän tjänsteplikt som bara gäller vid höjd beredskap. Allmän tjänsteplikt kan även tilldelas lokalt av en räddningsledare till personer som ”rimligen kan uppbära utdelat ansvar”. Personer under 18 år är även undantagna från väpnad strid.
Den som vägrar utföra totalförsvarsplikt kan dömas till böter eller fängelse i högst ett år. Vid höjd beredskap är den övre gränsen vid vägran att utföra totalförsvarsplikt fyra års fängelse. Varje vuxen person i Sverige har en plikt och skyldighet att värna om landets försvar.

Mer information hittar du här.