Stadgar & regler

Här kan du läsa och ladda ner våra Stadgar-2020 och gemensamma regler-2023.

Föreningens gemensamma regler

Ansvar
Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I den löpande förvaltningen ingår också trivsel och ordningsfrågorna. Detta innebär att styrelsen har ansvaret för att det är ordning och reda både i och utanför husen. Alla är skyldiga att rätta sig efter våra gemensamma regler. Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus utan du har också skyldigheter mot föreningen och dess medlemmar!

För vem gäller reglerna
Ordningsreglerna gäller inte bara dig som bostadsrättsinnehavare. Även familjemedlemmar omfattas liksom gäster, inneboende eller hantverkare som utför arbete åt dig i lägenheten. Våra regler gäller också för andrahandshyresgäster. Om föreningen har egna hyresgäster gäller reglerna även dem.

Vad händer om reglerna inte följs
Om reglerna inte följs kan styrelsen i allvarligare fall ifrågasätta om du skall få bo kvar. Förseelser som är av liten betydelse för föreningen och övriga medlemmar kan inte leda till uppsägning. Först måste styrelsen anmana den som bryter mot reglerna att följa dessa. Därefter och om medlemmen eller hyresgästen trots anmaningen inte följer reglerna kan det blir fråga om uppsägning.

Har du frågor
Har du funderingar över något som tas upp i dessa regler är du alltid välkommen att kontakta styrelsen.

Om allmän aktsamhet
Tänk på att vara rädd om och vårda föreningens egendom. Kostnader för underhåll och reparationer betalas av alla gemensamt. Var sparsam vid varmvattenförbrukning och lämna inte vatten rinnande i onödan. Låt byta kranpackning när vatten står och droppar. Kostnader för allt vatten samt el i gemensamma utrymmen betalas solidariskt av alla bostadsrättsinnehavare. Kontrollera att ytterporten går i lås under kvällstid. Var försiktig med eld. Lägenheterna är utrustade med 10-års brandvarnare som april-maj 2010 monteras i samtliga lägenheter. Monteringen är föreningens ansvar. Underhåll och eventuellt byte av dessa är bostadsrättsinnehavarens ansvar. Meddela grannar eller fastighetskontoret om du är bortrest under en längre tid. Lämna gärna nyckel till granne och meddela fastighetskontoret. Lufta aldrig dina element själv ring fastighetskontoret för hjälp.

Gårdar/Uteplatser
Enligt beslut som fattades vid ombyggnaden av gårdarna skall utformningen och karaktären på gårdarna med dess uteplatser vara intakta i den form som trädgårdsarkitekten planerade dem 1997. Syftet med att skapa ett enhetligt utseende för respektive gård är långsiktigt. Även om boende flyttade skulle inte uteplatsen förändras. Den lilla planteringen i anslutning till bottenvåningarnas uteplatser är lägenhetsinnehavaren ansvarig för. Hjälp med häckklippning ingår dock i föreningens ansvar.

Källarutrymme 
Förvaring av personliga tillhörigheter får endast ske på avsedd plats. Gångarna skall hållas fria. Undvik att förvara stöldbegärlig egendom i källarförråden.

Husdjur – Matning av fåglar
Boende som har husdjur är skyldiga se till att dessa inte för oljud eller förorenar i eller kring husen. Djur får inte rastas på gräsmattor, i planteringar eller på lekplatser. Matning av fåglar på balkong/altan eller gårdarna riskerar att dra till sig råttor eller andra skadedjur. Därför är det inte tillåtet att mata fåglar inom området.

Parabolantenn
Det är inte tillåtet att sätta upp utomhusantenn eller parabol på vägg eller balkongräcke.

Diskmaskin
Se till att det finns en lätt åtkomlig avstängningskran och stäng alltid av efter användandet av diskmaskinen. Placera ett ”plasttråg” under diskmaskinen – läckage upptäcks då snabbt. Var hemma när du använder disk- tvättmaskin.

Diskbänksskåpet / Kyl – Frys
Vattenskador orsakade av läckande kranar eller avlopp. Föreningen har låtit lägga in täta våtrumsmattor i alla diskbänksskåp. Vid köksrenovering skall denna våtrumsmatta ersättas med ny sådan på medlems bekostnad.

Balkonger och uteplatser
• Det är inte tillåtet att vädra eller skaka mattor och sängkläder på balkongen eller över balkongräcket eller att på balkongen hänga tvätt synligt.
• Grilla är tillåtet på avsedd plats på våra gårdar. Rengör grillen och städa efter dig. Det finns också en särskild grillplats väster om hus 5. Att grilla på balkong/altan är inte tillåtet.
• Placera balkongblomlåda innanför balkongräcket.
• Vid inglasning av balkong krävs tillstånd av styrelsen.
• Viktigt att balkongmarkis monteras så att skador på fasaden inte uppstår. Kontakta fastighetskontoret för anvisning. Rökning på balkonger och uteplatser kan vara mycket störande för boende intill. Många är allergiker och har problem med tobaksrök. Visa hänsyn till dina grannar och välj annan plats när du röker.

Garage och källare
• Branddörrarna till garage och källarutrymme måste hållas stängda.
• Det är enligt lag förbjudet att tända eld, införa eld samt röka i garaget.
• På egen garageplats får endast finnas egen bil, cykel, moped eller motorcykel. Separat avtal tecknas.
• Rätt att utnyttja tvättplats har endast den medlem som hyr garageplats och då bara för den egna bilen.
• Parkering är inte tillåten på tvättplats eller meckarplats.
• Cyklar och mopeder ska förvaras i cykelrum eller på gården i cykelställ.

Köksfläkt
Köksfläkt får inte anslutas till husets ventilationssystem. Fläkt med kolfilter är tillåten. Luftventilerna får inte ändras, eftersom det då blir obalans i värme- och ventilationssystemet.

Avfallshantering, el-avfall, kemiska produkter m.m.
• Föreningen källsorterar avfallet. Markerade kärl för olika avfallsprodukter finns placerade i återvinningsrummet. Vänligen respektera indelningsordningen av miljöhänsyn samt att föreningen drabbas av merkostnad vid felsortering.
• Kartonger och övrigt emballage ska vikas ihop eller tas isär för att spara utrymme. Föreningen betalar för varje tömning. Färgburkar och andra kemiska produkter samt bilbatterier får inte lämnas i återvinningsrummet utan lämnas på närmaste miljöstation.
• Vid ombyggnad i lägenheten är det inte tillåtet att lägga byggmaterial i återvinningsrummet.
• Samma nyckelbricka används till återvinningsrummen som till garaget.
• Sopnedkastet får endast användas för sedvanligt hushållsavfall. Se till att soppåsarna är väl förslutna så att inte matrester sprids i soptrumman och i soprummet. Pressa inte ner överfulla påsar då dessa lätt fastnar i trumman. Hushållsavfall och andra sopor får inte spolas ner i toaletten.

Parkering och fordonstrafik inom området
Det är förbjudet att parkera på vändplan utanför garageinfarter. Besöksparkering finns under tak i pelargången utanför garagen. Det går också bra att parkera på gatan enligt kommunens parkeringsföreskrifter. Beställ taxi till taxiskylt vid respektive garageinfart. Det är förbjudet att köra med bil, MC och moped inom området.

Störningar
För att alla ska trivas är det viktigt att man inte störs av omkringboende. Alla boende är skyldiga att visa hänsyn. Lagen ser strängt på störningar! Den som stör och inte rättar sig efter tillsägelse från styrelsen kan i allvarligare fall komma att bli uppsagd från lägenheten. Skyldigheten gäller i lägenheten men också i gemensamma utrymmen som t.ex. i trapphus, hiss och tvättstuga. Reglerna gäller dygnet runt men är extra angelägna att följa vardagar mellan kl 22:00 till kl 7:00. Man bör undvika att köra tvätt- och diskmaskiner under denna tid. Skall du ha fest så informera gärna grannarna i god tid innan, om du tror att du kommer att störa.

Trappuppgång och passage
Räddningstjänstens anvisningar är att trapphuset skall hållas fri från föremål som kan hindra en evakuering och som kan förvärra rökutveckling i samband med brand. Rollatorer och barnvagnar skall därför förvaras i det egna förrådet. Inga personliga tavlor, blommor, dörrmattor osv., får finnas i trapphuset. Vid utrymning måste passagen vara fri. Påträffas ej tillåtna föremål i trapphuset bortforslas dessa genom föreningens försorg på medlemmens bekostnad.

Andrahandsuthyrning
Uthyrning i andra hand kräver styrelsens samtycke. Begäran om samtycke ska vara skriftlig och bland annat innehålla skälet för begäran, tidsperiod och vem, inkl. personnummer, som ska hyra lägenheten. Föreningen förbehåller sig rätten att debitera bostadsrättshavaren en avgift för andrahandsuthyrning. Avgiften uppgår till 10% av ett PBB (Prisbasbelopp) För 2023 är PBB 52.500 kr. Läs mer om andrahandsuthyrning under §15 i föreningens stadgar. Blankett för ansökan finns på hemsidan under menyvalet Föreningsdokument.

Överlåtelse av lägenhet
Fråga fastighetskontoret vilka rutiner som gäller vid överlåtelse. Tänk på att den som övertar din lägenhet också ska godkännas som medlem i föreningen innan inflyttning får äga rum. Ta därför reda på vad som krävs för att få medlemskap.

Utöver dessa gemensamma regler gäller föreningens stadgar.

Reglerna är uppdaterade januari 2023